Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2017

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.502.578,00 zł

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Odpowiedź na zapytanie nr 2 w sprawie SIWZ

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ
Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (doc.)
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc.)
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (doc.)
Wzór oferty (doc.)
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Gnojnik kredytu długoterminowego
Uchwała nr XXX/266/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/224/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała nr XXX/265/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/265/17
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/265/17
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/265/17
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/265/17
Uchwała nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032 – część I
Uchwała nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032 – część II
Oświadczenie Gminy Gnojnik o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap I - stan surowy z pokryciem dachowym

Odpowiedź nr 3 na zapytanie w sprawie SIWZ - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Odpowiedź nr 3 na zapytanie w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 2 na zapytanie w sprawie SIWZ

Przedłużenie terminu składania ofert
Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ
Zmiana SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaktualizowane przedmiary robot (do pobrania z BIP)
Projekt – konstrukcja wykonawczy (do pobrania z BIP)
Projekt – architektura wykonawczy część 1 (do pobrania z BIP)
Projekt – architektura wykonawczy część 2 (do pobrania z BIP)


Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie grupy kapitałowe
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób
Wzór oferty
Wzór umowy
Przedmiar robót - do pobrania z BIP
Zagospodarowanie - cz.1 - do pobrania z BIP
Zagospodarowanie - cz.2 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 1 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 2 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 3 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 4 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 5 - do pobrania z BIP
Architektura cz. 6 - do pobrania z BIP

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Wzór umowy
Przedmiar robót - Gosprzydowa

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik

Odpowiedź nr 5 na zapytanie w sprawie SIWZ

Odpowiedź nr 4 na zapytanie w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zmiana SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualne
Wykaz robót budowlanych - aktualny
Odpowiedż nr 3 na zapytanie w sprawie SIWZ

Odpowiedź nr 2 na zapytanie w sprawie SIWZ

Prawomocna decyzja OOŚ
Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Program funkcjonalno-użytkowy
Mapa lokalizacji projektu
Wykaz robót budowlanych
Projekt kontraktu
Formularz oferty
Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie nt. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Wzór umowy cz.1
Wzór umowy cz.2
Przedmiar robót - Gnojnik   
Przedmiar robót - Gosprzydowa
Przedmiar robót - Żerków

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.908.578,00 zł

Ogłoszenie
SIWZ
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
Uchwała nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032:
Część 1
Część 2
Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Oświadczenie Gminy Gnojnik o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z przetargu
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie dot. grup kapitałowych
Wzór oferty

Zapytanie Ofertowe na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - zaktualizowane

Formularz oferty-zaktualizowany
Zawiadomienie o aktualizacji dokumentów

Treść zapytania
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Formularz oferty
Oświadczenie o wykluczeniu
Projekt umowy zadanie częściowe nr 1
Projekt umowy zadanie częściowe nr 2
PFU
PFU cz.1 do pobrania z BIP
PFU cz.2 do pobrania z BIP
PFU cz.3-7 do pobrania z BIP
PFU cz.8 do pobrania z BIP
PFU cz.9 do pobrania BIP

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +

Przedmiar robót - zmiana
Powiadomienie o zmianach SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie grupy kapitałowe
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Wzór umowy
Przedmiar robót

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie grupy kapitałowe
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór umowy roboty budowlane
Przedmiar robót

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie grupa kapitałowa
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz punktów
Wzór oferty
Wzór umowy

Zapytanie do SIWZ nr 3
Zapytanie do SIWZ nr 2
Zapytanie do SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
SIWZ
Zmiana treści SIWZ - wyjaśnienie
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie grupa kapitałowa
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz punktów
Wzór oferty
Wzór umowy

Zabezpieczenie osuwiska w Biesiadkach

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana zapisów SIWZ

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ

Dokumenty w formie edytowalnej:
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty

SIWZ
Ogłoszenie
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zobowiązanie podmiotu
Wzór umowy
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Przedmiary robót
Projekt 1   
Projekt 2