Menu główne

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek mienia komunalnego (7.11.2017 r.)

I. OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żerków oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 152/2 o pow. 0,07 ha (Ls IV, Ps IV) zapisana w KWTR1B/00063074/7. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach oznaczonych: G14 MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, które stanowią 0,0520 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; G26 LZ tj. tereny zadrzewień, które stanowią 0,0160 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Ponadto działka ewidencyjna o numerze 152/2 położona w obrębie Żerków zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnych rekreacji; 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa. Wyżej wskazana działka ewidencyjna nie podlega opłacie z tytułu renty planistycznej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej.

Cena wywoławcza: /tereny MU, które stanowią 74% pow. działki 2 960,00 zł netto + 23% VAT tj. 3640,80 zł brutto + pozostała część działki zwolniona z podatku VAT – 1 040,00 zł netto./ Razem: 4 680,80 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 80/100)

Wadium 468,80 zł.
Termin przetargu: 14.12.2017r., o godz. 10:00
Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2017r.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik

Gnojnik, dnia 7.11.2017 r.


II. OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uszew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1441 o pow. 0,14 ha  (R-R IVa - 0,12 ha, R-R IV b – 0,02 ha), zapisana w KW TR1B/00015366/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako E59 RP tj. tereny użytków rolnych; E60 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia; KDW tj. tereny komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 1441 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest  następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 10-DE tj. tereny obszarów zagrożonych procesami denudacyjnymi.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Obciążeń nieruchomości brak.

Cena wywoławcza : 2 500,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.
Wadium: 250,00 zł
Termin przetargu: 14.12 2017r., o godz. 10:30
Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2017r. Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik

Gnojnik, dnia 7.11.2017 r.

III. OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uszew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1466 o pow. 0,24 ha  (R-R IVa - 0,15 ha, R-R IVb – 0,08 ha, LZ- R IVb – 0,01 ha), zapisana w KW TR1B/00063938/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E19 ZL tj. tereny lasów; E60 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 1443 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest  następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 10-DE tj. tereny obszarów zagrożonych procesami denudacyjnymi. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Obciążeń nieruchomości brak.

Cena nieruchomości: 4 000,00 zł netto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.
Wadium: 400,00 zł
Termin przetargu: 14.12.2017r., o godz. 11:00
Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2017r. Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik

Gnojnik, dnia 7.11.2017 r.