Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (21.09.2017 r.)

OGŁOSZENIE

I. Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) Działka nr 246 o pow. 0,40 ha (R-R IVa – 0,01; Lz-R IVa – 0,13, Lz-R IVb -0,13, R-R IVb – 0,13) położona w Zawadzie Uszewskiej, zapisana w KW nr TR1B/00008288/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach: F29 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22 IP/UTL – dla realizacji usług turystyczno-letniskowych, które stanowią około 0,38 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; F13 RP tj. tereny użytków rolnych, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Ponadto działka ewidencyjna o numerze 246 położona w obrębie Zawada Uszewska zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-CHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię działki; 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnych rekreacji wyznaczonych w północno-wschodniej część gminy w obrębie miejscowości Zawada Uszewska (wschodnia część wsi), które obejmują całą powierzchnię działki; 22-IP/UTL tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych, dla realizacji usług turystyczno-letniskowych, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem  F29 RP-RI. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- Cena nieruchomości: 6 000,00 zł netto  (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100) działka zwolniona z podatku VAT.

2) Działka 152/2 o pow. 0,07 ha (Ls IV, Ps IV) położona w Żerkowie, zapisana w KWTR1B/00063074/7  działka ewidencyjna o numerze 152/2 położona w obrębie Żerków leży w terenach oznaczonych: G14 MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, które stanowią 0,0520 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; G26 LZ tj. tereny zadrzewień, które stanowią 0,0160 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Ponadto działka ewidencyjna o numerze 152/2 położona w obrębie Żerków zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnych rekreacji; 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa. Wyżej wskazana działka ewidencyjna nie podlega opłacie z tytułu renty planistycznej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej.

- Cena nieruchomości:  /tereny MU, które stanowią 74% pow. działki 2 960,00 zł netto + 23% VAT tj. 3640,80 zł brutto + pozostała część działki zwolniona z podatku VAT – 1 040,00 zł netto./ Razem: 4 680,80 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 80/100)

3) Działka nr 1441 o pow. 0,14 ha  (R-R IVa - 0,12 ha, R-R IV b – 0,02 ha) położona w Uszwi, zapisana w KW TR1B/00015366/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako E59 RP tj. tereny użytków rolnych; E60 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia; KDW tj. tereny komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 1441 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest  następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 10-DE tj. tereny obszarów zagrożonych procesami denudacyjnymi.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Obciążeń nieruchomości brak.
- Cena nieruchomości: 2 500,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

4) Działka nr 1443 o pow. 0,31 ha  (Ł- Ł V - 0,05 ha, Ls-Ls III – 0,18 ha, Lz – 0,08 ha) położona w Uszwi, zapisana w KW TR1B/00015366/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E73 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/IT; KDW tj. tereny komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 1466 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest  następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 22-IP-IT tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Obciążeń nieruchomości brak.
- Cena nieruchomości: 5 000,00 zł netto (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

5) Działka nr 1466 o pow. 0,24 ha  (R-R IVa - 0,15 ha, R-R IVb – 0,08 ha, LZ- R IVb – 0,01 ha) położona w Uszwi, zapisana w KW TR1B/00063938/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E19 ZL tj. tereny lasów; E60 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 1443 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest  następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 10-DE tj. tereny obszarów zagrożonych procesami denudacyjnymi. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Obciążeń nieruchomości brak.
- Cena nieruchomości: 4 000,00 zł netto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) lub ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) upływa z dniem 2.11.2017 r.

II. Wójt  Gminy Gnojnik  działając  na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Działka nr 655/8 o pow. 0,0069 ha (dr) położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00068193/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, leży w terenach oznaczonych jako:   A62 MU-S tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) oraz na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska zw. z infrastrukturą techniczną oraz w strefach uciążliwości komunikacji drogowej; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej dróg gminnych klasy D (dojazdowych). Równocześnie działka ewidencyjna 655/8 położona w obrębie Gnojnik zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 17-KD1 (B)  tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75 – strefa zagrożeń (B); 21-AG tj. tereny obszarów aktywności gospodarczej. Działka ewidencyjna nie podlega opłacie z tytułu renty planistycznej.
- cena wywoławcza nieruchomości: 3 000,00 zł netto (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) + należny podatek Vat 23% tj. brutto: 3 690,00 zł (słownie trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) lub innych przepisów upływa z dniem 2.11.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 21.09.2017 r.