Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku”

Opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno - urbanistycznych (projektów koncepcyjnych)

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku – etap II

Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa – etap I – wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych

Remont drogi gminnej nr 250430 K w km 0+000 - 0+398 w miejscowości Gnojnik, gmina Gnojnik, powiat brzeski

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa; Obręb Uszew, Zawada Uszewska, Biesiadki, Żerków

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Udzielenie Gminie Gnojnik w 2021 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie

Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej (SOSW)

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wykonanie 4 pomieszczeń WC wraz z WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Strażaka w Gnojniku

"Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik"

Druki do pobrania