Menu główne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego - 5.05.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Termin przetargu: 9 czerwiec 2017r., o godz. 10:00

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2017 r.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 22/2  o pow. 0,05 ha (Ls-III) położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00036896/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach A67 ZL tj. terenach lasów, zlokalizowana w strefie 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- cena wywoławcza: 1 500 zł brutto (słownie złotych: tysiąc pięćset złotych 00/100)
- wadium: 150,00 zł

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 24/2 o pow. 0,23 ha (Ls-III) położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00036896/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach A67 ZL tj. terenach lasów, zlokalizowana w strefie 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, oraz 10- ZO tj. tereny obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o niższym stopniu zagrożenia. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- cena wywoławcza : 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100)
- wadium: 500,00 zł

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości.

Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 5.05.2017 r.