Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2018

Utrzymanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Gnojnik

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu sprzętu
Wzór umowy
Wykaz dróg (do pobrania z BIP)

-------------------------------------------------------------------------------------

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Gnojnik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o zmianach SIWZ nr 1
Wzór umowy - NOWY

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu usług
Wzór umowy
Wykaz dróg (do pobrania z BIP)

-------------------------------------------------------------------------------------

Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Bania"
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Uwrocie"

---------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe II - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w Sieci”.

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy

----------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w Sieci”.

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy

----------------------------------------------------------------------------------

Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Bania"
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Uwrocie"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy

Ogłoszenie

SIWZ
Wzór oferty
Wzór umowy
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Przedmiary robót:

Przedmiar przedszkole
Przedmiar instalacje zezwnętrzne - etap II
Przedmiar przedszkole - wykończenie
Przedmiar dom kultury - wykończenie
Przedmiar przedszkole - instalacje wewnętrzne
Przedmiar dom kultury - instalacje wewnętrzne
Przedmiar przedszkole - instalacje elektryczne
Przedmiar dom kultury - instalacje elektryczne

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Przedmiar robót
Wykaz robót budowlanych
Wzór umowy

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 31/20/09/2018 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Wymagania dla średniego samochodu specjalnego pożarniczego - po zmianach

Powiadomienie o zmianach SIWZ
Wymagania dla średniego samochodu specjalnego pożarniczego - po zmianach

Ogłoszenie

SIWZ
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych dostaw
Wymagania dla średniego  samochodu specjalnego pożarniczego
Oświadczenie o podwykonawstwie
Klauzula informacyjna dotycząca RODO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior + 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 1
Przedmiar robót branża elektryczna
Przedłużenie terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Wzór umowy

Wzór wykazu robót

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

Wzór zobowiązania innego podmiotu

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża elektryczna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz oferty
Wzór umowy
Wzór wykazu robót
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Nad Ośrodek"
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Stara Wieś"
Przedmiar robót - droga Gosprzydowa "Nagórze"
Przedmiar robót - droga Uszew "Na śmietnisko"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 10319 037,00 PLN

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 3

Odpowiedź na zapytanie do SWIZ nr 2

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Tabela do pytania nr 6
Tabela do pytania nr 7

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie Gminy Gnojnik o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS
Formularz oferty
Oświadczenie dot. grup kapitałowych
Uchwała Nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2040 - do pobrania z BIP
Uchwała NR XL/367/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

JEDZ - do pobrania z BIP

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014

Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Nad Ośrodek"
Przedmiar robót - droga Gnojnik "Stara Wieś"
Przedmiar robót - droga Gosprzydowa "Nagórze"
Przedmiar robót - droga Uszew "Na śmietnisko"
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przedmiar robót
Wykaz robót budowlanych
Wzór umowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior +

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Zmiana SIWZ nr 1

Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót – branża budowlana
Przedmiar robót – branża elektryczna
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika, przebudową przepustów i mostu

Oświadczenie

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna (do pobrania z BIP)
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika,przebudową przepustów i mostu

Przedmiar robót - bez zmian

Odpowiedź na zapytanie nr 2 w sprawie SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna (do pobrania z BIP)
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Przedmiar robót
Wykaz robót budowlanych
Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz osób
Wzór umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika,przebudową przepustów i mostu

Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna (do pobrania z BIP)
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wzór wykazu robót
Wzór umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa

Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz osób
Wzór umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wykaz osób
Formularz oferty
Wykaz usług
Oświadczenie grupy kapitałowe
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

-------------------------------------------------------------------------------------------------

III Zapytanie ofertowe UTW "GLOBUS" - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wzór umowy
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych

Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Zagospodarowanie
Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Budynek
Projekt - część 1
Projekt - część 2
Projekt - część 3

------------------------------------------------------------------------------------------------

II Zapytanie ofertowe UTW "GLOBUS" - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wzór umowy
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Zagospodarowanie
Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Budynek
Projekt - część 1
Projekt - część 2
Projekt - część 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe UTW "GLOBUS" - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie

Zawiadomienie o unieważnieniu


Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wzór umowy
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Zagospodarowanie
Przedmiar robót - Budynek Wiejski w Żerkowie - Budynek
Projekt - część 1
Projekt - część 2
Projekt - część 3