Menu główne

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego ("Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego") - 19.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że tutejszy organ  zakończył  postępowanie dowodowe  w sprawie wydania  decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskimna terenie Gminy Gnojnik”

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j) organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gnojnik od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu (I piętro, pokój nr 15), w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia.