Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 03.04.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I.   
Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 160/4 w Gnojniku o pow. 36 m2 (część działki – zał. nr 1) objęta KW TR1B/00060704/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych:
- A5 UI,UN-S tj. tereny usług innych oraz niepublicznych w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) w strefach uciążliwości komunikacji drogowej, które stanowią około
0,36 ha przedmiotowej działki;
- A2 MNU-S tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych, które stanowią około 0,005 ha przedmiotowej działki;
- KD (DK-GP) NR 75 tj. tereny komunikacji drogowej, drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki.

Działka ewidencyjna o numerze 160/4 położona w obrębie Gnojnik zlokalizowana jest
w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy
- e miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 4-C tj. tereny obszaru promocji i rozwoju gminy, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 5K-3 tj. tereny Strefy Ekspozycji Krajobrazowej – zabytkowych obiektów i obszarów obejmującą otoczenie obiektów i obszarów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej 5K-1 wykazanych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (w otoczeniu terenu A16 UKS,ZP – zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marcina z najbliższym otoczeniem i drzewostanem oraz cmentarza przykościelnego oraz tereny A10 UK,ZP,US – parku podworskiego), które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 12-ZW tj. tereny obszarów zagrożonych podtopieniem, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem KD (DK-GP) NR 75;
- 17-KD1 (A,B,C) tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75 – strefa oddziaływań ekstremalnych (A), strefa zagrożeń (B) oraz strefa uciążliwości akustycznej (C);
- 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa;
- 23-KU tj. tereny obszarów kontrolowanej urbanizacji, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 24-RH tj. tereny obszaru przekształceń i rehabilitacji w obrębie centrum miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię działki.

Ponadto przez działkę ewidencyjną nr 160/4 w obrębie Gnojnik przechodzą linie energetyczne oznaczone symbolem 17-E (15kV) wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa) oraz na wyżej wskazanej działce znajduje się stacja transformatorowa oznaczona symbolem GN.-I.

Powierzchnia nieruchomości: 36 m2
Przeznaczenie: umieszczenie tymczasowego budynku usługowego (kontenera)
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Czynsz dzierżawny: 406,50 netto/miesięcznie + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: Wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 30 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
Zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Okres dzierżawy: do 1 roku

II.
Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 424/3 w Uszwi o pow. 0,83 ha objęta KW TR1B/00017381/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka stanowi leży w terenach oznaczonych:
- E55 RZ-ZZ,RT tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi 12-ZZ w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej
na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska, które stanowią około 0,29 ha działki;
- E260 RZ-RW tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi 12-ZZ na obszarach ochrony projektowanego zbiornika wodnego 17-WS2, które stanowią około 0,58 ha działki;
- E56 RZ tj. tereny użytków zielonych, które stanowią około 0,08 ha działki;
- KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej.

Działka ewidencyjna o numerze 424/3 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest
w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki;
- 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy
w obrębie miejscowości Uszew (zachodnia część wsi), które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki;
- 6-EKO tj. granice korytarza ekologicznego doliny Uszwicy w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi;
- 7-PEII (SO) tj. tereny obszarów perspektywicznych złóż mineralnych (kopalin) „Uszew” (surowców okruchowych) w czaszy projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka”;
- 12-ZZ tj. tereny obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, ustalone na podstawie danych historycznych;
- 17-WS2 tj. tereny obszarów ochrony projektowanego zbiornika wielofunkcyjnego zbiornika wodnego (pasy ochronne po 50 m od granic projektowanego zalewu) tj. wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew – Leksandrówka na rzece Leksandrówce”;
- 22-IP/WS2 tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych stanowiące rezerwy terenów dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka” na rzece Leksandrówce.

Ponadto przez wyżej wymienioną działkę ewidencyjną przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia oznaczone symbolem 17GAØ500 wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).

Powierzchnia nieruchomości: 0,83 ha
Przeznaczenie: działalność rolnicza
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 4,15 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Okres dzierżawy: do 3 lat

III.
Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 1092 w Gnojniku o pow. 0,66 ha objęta KW TR1B00036896/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych:
- A260 RM tj. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich, które stanowią około 0,26 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej;
- A54 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia, które stanowią około 0,39 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej;
- KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej.

Działka ewidencyjna o numerze 1092 położona w obrębie Gnojnik zlokalizowana jest
w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki;
- 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy
w obrębie miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki;
- 11-ZO tj. tereny obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem A54 RS/RD;
- 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolami A260 RM oraz KD (DG-D).

Ponadto przez wyżej wskazaną działkę ewidencyjną przechodzą linie energetyczne oznaczone symbolem 17-E (15kV) wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).

Powierzchnia nieruchomości: 0,66 ha
Przeznaczenie: działalność rolnicza
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Okres dzierżawy: do 3 lat

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 3.04.2017 r.