Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2014

IV Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

III Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28

II Kwartał

Rb NDS

Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

I Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik w I półroczu 2014 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 r.

Wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 r.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie pofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Gnojnik w zakrasie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakrasie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2014 r.

Zmiany w budżecie w I połowie 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2014 rok.

Wydatki za 2014 rok.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2014 rok.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego w 2014 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2014 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w 2014 roku.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.