Menu główne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego" (7.02.2017)

RGPiOŚ.6220.10.2016.MG                                                                  Gnojnik, 7.02.2017 r.

WÓJT GMINY GNOJNIK
ZAWIADAMIA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016 roku uzupełniony w dniu 9 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W nawiązaniu do powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z późn. zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Jednocześnie na podstawie art. 64 i art. 78 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.)  w związku z art. 12 ust 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U.2015.1412 ze zm.) zwracam się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oddział w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Całość akt sprawy znajduje się do wglądu stron w Urzędzie Gminy Gnojnik, Gnojnik 363
(I piętro, pokój nr 15), tel.  14/68 69 600 wew. 18, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Tarnowie,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Stosownie do art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                                  Wójt Gminy Gnojnik
                                                                                                 mgr Sławomir Paterek